.

 

 

 

§ 1. Navn:

Klubbens navn er Den Danske Shadows Klub (DDSK).

Klubben er stiftet d. 15. november 1999.

 

§ 2. Hjemsted:

DDSK’s hjemsted er Danmark.

 

§ 3. DDSK's formål er:

at: udbrede kendskabet og interessen for Shadows musik.

at: løbende arrangere koncerter og guitarklinikker.

at: holde møder/koncerter med deltagelse af eksisterende og tidligere Shadows medlemmer.

at: skabe fordelagtige indkøbsmuligheder af musikinstrumenter og tilbehør for medlemmerne.

 

§ 4. Bestyrelsen:

DDSK etableres med en bestyrelse på min. 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger herefter af sin midte en sekretær samt en redaktion for ShadowsNyt.

Derudover udpeger bestyrelsen de personer der til enhver tid måtte være behov for til varetagelse af de aktiviteter der besluttes, dette kan også omfatte personer der ikke er medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en periode af 2 år, men genvalg kan finde sted.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Dog skal formanden altid være til stede.

Bestyrelsen kan i det omfang det findes tilstrækkeligt, for at begrænse afholdelse af møder til det mindst mulige, fungere ved brevveksling, e-mail og telefon.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som det findes fornødent, og indkaldes af formanden eller efter begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer, eventuelle udgifter til afholdelse af bestyrelsesmøder betales af klubben.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol.

Bestyrelsesmedlemmer får ikke honorar, men kan få refunderet eventuelle nødvendige udgifter.

 

§ 5. Medlemskab:

Medlemskab af DDSK opnås ved indbetaling af det fastsatte kontingent.

Alle medlemmer får tilsendt ShadowsNyt og kan rekvirere årsregnskabet.

Det reviderede regnskab udsendes så vidt det er muligt, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det reviderede regnskab sættes på klubbens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

 

§ 6. Kontingent og regnskab:

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

DDSK's regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over alle indtægter og udgifter plus status.

Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab udarbejdes inden 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Regnskabet skal revideres af den valgte revisor.

 

§ 7. Generalforsamling:

Bestyrelsen skal påse, at generalforsamling afholdes  6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Såfremt dette ikke er muligt, skal generalforsamlingen afholdes så hurtigt som muligt derefter.

På generalforsamlingen kan alle medlemmer deltage, dog ikke medlemmer i kontingentrestance.

Bestyrelsen skal påse, at der indkaldes til generalforsamling senest 30 dage før afholdelse.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand (lige årstal)

8. Valg af kasserer (ulige årstal)

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1 på lige årstal

2 på ulige årstal

10. Valg af revisor

11. Valg af suppleanter

12. Eventuelt

 

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Indkomne forslag lægges på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen vedtages

§8     Tegningsregler og hæftelse:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Ændring af vedtægter:

Dersom nærværende vedtægter måtte blive utidssvarende eller dersom ændring af vedtægterne af andre grunde måtte findes nødvendig eller stærkt ønskelig, kan generalforsamlingen ved ¾ flertal foretage ændringer i vedtægterne.

 

§ 10. Opløsning:

Såfremt DDSK's formål ikke kan opfyldes på grund af manglende økonomiske midler, eller at bestyrelsen af andre grunde måtte finde det nødvendigt, kan generalforsamlingen med ¾ flertal beslutte at opløse DDSK.

Ved opløsning skal DDSK's midler returneres til aktive medlemmer på det pågældende tidspunkt, dog kun hvis beløbet er over kr. 100,00 pr. medlem.

Hvis dette ikke er tilfældet kan en enig generalforsamling beslutte at give midlerne til velgørende formål.

 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 10. oktober 2021