Generalforsamling

D. 16/9 2007

Referat

Omkring 50 personer var mødt op til dette møde i

Borgerforeningens hus i Nyborg

omkring 35 af de fremmødte havde stemmeret...

Kl. 12.oo bød formand Søren Pedersen velkommen

****

Dagsorden:

0.          Valg af dirigent

00.        Valg af referent

1.           Bestyrelsens beretning

2.           Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

3.           Fastsættelse af kontingent

4.           Indkomne forslag

6.           Valg af kasserer

7.           Valg af bestyrelsesmedlemmer

              På valg er:

              Claus Hansen - ønsker ikke genvalg

              Paul Lauersen - Trækker sig til  fordel for mere aktive medlemmer

              Søren Tønnesen - Trækker sig til  fordel for mere aktive medlemmer

              Jesper Vang-Busch ( tidligere: Christensen) - stiller op til posten som kasserer

8.           Valg af revisor - Jens Peder Hallum-Olesen.. genopstiller

9.           Valg af suppleanter

ad. 0.     Som dirigent blev valgt: Knud Brix

ad 00.    Referent blev: Palle Schou Hansen

ad 1.      Første punkt på dagsordenen var bestyrelsens beretning, som blev fremlagt af

              Formand Søren Pedersen:

              Søren berettede om det store arbejde med Shadowdania 2007 og dette arrangement var årsag til

              Den sene afholdelse af generalforsamling. Der var omkring 100 deltagere, heraf kun halvdelen medlemmer,

              hvilket kunne have været bedre.

              Der var ros til Brian Locking, for hans optræden på scenen og under hans ophold.

              Et evt. Shadowdania 2008 blev nævnt. Evt. i samarbejde med den danske Cliff-klub, som pt. tæller omkring

              400 medlemmer.

              Søren gjorde opmærksom på. at han ikke længere ønskede at være redaktør på klubbladet "SHADOWSNYT",

              og at ny redaktør er Palle Schou Hansen, som også er webmaster.

              der blev takket for Per`s træf i Møldrup, som er et arragement uden for klubbens regi. Til dette arr. havde der 

              været 90 deltagere.

              Vedr. lokaltræf i Bagsværd d. 28. oktober 2007, blev det nævnt, at det sidste år blev aflyst p.g.a. manglende

              Tilslutning. Til dette års træf er d.d. omkring 20 tilmeldte. Der skulle gerne komme flere.

               Medlemstallet i klubben er pt. Ca. 170 medlemmer. Hvilket er en tilgang på Ca. 50 nye medlemmer...

                ...Og stadigt stigende, så klubben er i fremgang.

               Beretningen blev enstemmigt vedtaget.                       

                                         

       

ad 2.   Klubbens regnskab...

           Kasserer Søren Pedersen gjorde opmærksom på, at det var hans sidste beretning vedr. regnskab, da han

           ikke ønsker at have denne post længere. Regnskab var delt ud på tryk til samtlige fremmødte.

           Dette blev godkendt af generalforsamlingen..

           Dette viste også at klubben har en sund økonomi.

ad 3.   ..Så nåede vi til vedtagelse af medlemskontingent..

           Her blev forsamlingen enige om at bevare det nuværende beløb på kr: 200,oo

ad 4.   Indkomne forslag:

           Her var der et par småting i vedr. vedtægter..

           Det drejede sig om ordlyden....( ..dette er nu retttet...se hjemmesiden )

           Et punkt var... I tilfælde af klubbens opløsning !!!

           Hvilken velgørenhedsorg. klubbens indestående skulle gives til ???

          ...Det blev vedtaget, at det er en enig generalforsamling, og ikke som før bestyrelsen

          der stemmer om dette  ( ..Men... det tager vi HVIS !!! ..det kommer )

ad 6.  Efter som Søren fratrådte som kasserer... SKULLE der jo vælges en ny !!!

          OG til dette job valgte en enig generalforsamling

          JESPER VANG-BUSCH , Greve

ad 7.   Valg til bestyrelsen...

            Claus Hansen - ønskede ikke genvalg

            Paul Lauersen - Trak sig til fordel for mere aktive medlemmer..

            Søren Tønnesen - det samme

            NYVALGT til bestyrelsen blev:

            Knud Brix Andersen , Greve

            Palle Schou Hansen, Næstved

            Henning Duch Nielsen, Odense

 

           Bestyrelsen består herefter af:

           Søren Pedersen, Holstebro, Formand

           Jesper Vang-Busch, Greve, Kasserer

           Palle Schou Hansen, Næstved, Redaktør

           Ove Nielsen, Vejle

           Per Nielsen, Møldrup

           Knud Brix-Andersen, Greve

           Henning Duch Nielsen, Odense

 

ad 8.   Valg af revisor... Her blev Jens Peder Hallum-Olesen genvalgt

ad 9.   Valg af suppleanter...

           Valgt blev:

           Paul Lauersen & Ulrik Hansen

..Her efter kunne dirigent: Knud Brix, takke for god ro og orden.. og takkede formand Søren Pedersen

for sit store arbejde med klubben..

 

mvh

Referent:

Palle Schou Hansen